2016-оны 3-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш гарсан гүйлгээ

1-1.jpeg
2-1.jpeg
3-1.jpeg