2016 оны 8-р сарын хөрөнгө мөнгөтөй холбогдон гарсан тушаал