2016-оны 4-р сарын цалингаас бусад 5 сая төгрөгнөөс дээш гарсан гүйлгээ

1.jpeg
2.jpeg.jpeg
3.jpeg